1.      بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
  2.      تجهیزات توانبخشی ورزشی
  3.      ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رشته های ورزشی
  4.      تجهیزات آزمایشگاهی علوم ورزشی
  5.      شبیه ساز مدل های حرکتی ورزشی و مهندسی پزشکی